Qui định đăng ký học phần

Qui định đăng ký học phần

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: Danh bạ điện thoại Liên hệ kỹ thuật